Samernas nationaldag firas sedan 1992 den 6 februari för att fira minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.  Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Samernas nationaldag firas i hela Sameland. 6 februari är en flaggdag och i Sverige flaggar många kommuner i det samiska områdena med både den samiska och den svenska flaggan.

Samekonferensens beslut 1992 var på nordsamiska och innehöll begreppet ”sámi álbmotbeaivi”, som översatt till svenska blir ”samernas nationaldag”. En mer ordagrann översättning är ”samefolkets dag”, eftersom sámi betyder samisk, álbmot betyder folk och beaivi betyder dag.

Dagen firades första gången 1993.

Samernas nationaldag är till för alla samer, oavsett var de bor och på den dagen ska den samiska flaggan hissas och Sámi soga lávlla (Samefolkets sång) sjungas på samiska.
[KÄLLA, Wikipedia ]  Se även Samedräkt 

Sápmi sträcker sig över fyra olika länder – Ryssland, Finland, Norge och Sverige. I Sápmi finns skandinaviens urfolk – samerna. Här lever många samer fortfarande med renskötseln som sin viktigaste näring. Sápmi är vidsträckt och här är det fortfarande naturen som styr mycket av tillvaron.


Foto: Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Sápmi (eller Lappland) har varit en turistmagnet för folk från hela världen och besöks av miljoner människor varje år. Denna turism använder ofta det land som samerna använder för sina näringar, främst renskötseln. Man använder också samiska attribut och berättelser för att sälja in sin turism utan att förankra detta hos samerna. Från ett renskötarperspektiv är turism ofta ytterligare ett intrång och ett problem. Skogsnäring, gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad, vindkraftsutbyggnad, rovdjursförvaltning, infrastruktursatsningar och turism adderar till att ha skapat ett reellt hot mot själva renskötseln överlevnad.


Foto: Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Eftersom renskötsel inte använder marken hela året så behöver inte turismen vara en industri som hotar renskötsel genom störning eller markförstörelse. Vi vill skapa en alternativ turism som utgår från traditionella samiska värderingar med grundmurad hänsyn till renskötseln och andra samiska näringar. Genom att sprida kunskap om det samiska och skapa hållbar turism kan vi förhoppningsvis också få renskötande samer att se turismen som något välkommet. Samtidigt vill vi inte locka unga duktiga renskötare från renskötseln, därför ska vi stärka renskötselns roll som en förutsättning för hållbar samisk turism.


Foto: Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Renskötsel och samisk kultur är ett. Det är en del av samma helhet. Renskötseln har utvecklats från förfädernas jakt på vildren för tusentals år sedan till dagens renskötsel, där moderna hjälpmedel som teknisk utrustning och motorfordon är självklara inslag. Men även med moderna hjälpmedel är renskötaren beroende av bra väder, klimatfrågan och oförstörd natur för att hållbar försörjning från sin renhjord.


Foto: Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Rovdjuren och trafiken innebär stora förluster av renar för samerna. Renskötaren går en balansgång mellan att skydda renarna från olika hot och angrepp – och samtidigt veta var renarna har bra bete och förutse vad som händer med väder och vind.


Foto: Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Läs mer om renskötsel på www.samer.se

Kontakt

Dan Jonasson:
+46 (0)70 346 56 06
dan.j@sapmi.se

Lennart Pittja:
+46 (0)70 688 15 77
lennart@sapmi.se
Jerker Bexelius:
+46 (0)70 606 08 62
jerker@gaaltje.se

Läs mer om Visit Sápmi här på deras hemsida; http://www.visitsapmi.com/sv/

På Hittaupplevelse.se hittar du flera Sameupplevelser! Bland andra Renslädsafari med  ”Nutti Sámi Siida”.
Läs om dem här!