Förhållandena i flyktinglägren i Sydsudan är katastrofala och utgör ett dödligt hot mot människorna där, visar nya skrämmande siffror från Läkare Utan Gränser. Värst utsatta är barnen, som försvagade av undernäring dukar under i diarré, malaria och luftvägsinfektioner.

I Yida-lägret i Unity State befinner sig nu 55 000 flyktingar från Sudan. Den senaste hälsoundersökningen i lägret visar att dödligheten bland barn under fem år är extremt hög – minst fem barn dör i lägret varje dag, oftast av diarré och allvarliga infektioner. Även bland vuxna ligger dödssiffrorna långt över gränsen för vad som klassas som ett medicinskt nödläge. I Batil-lägret i Upper Nile State saknas mat, rent vatten och skydd för de 34 000 flyktingarna. En tredjedel av barnen är undernärda.

– Situationen i Batil är tragisk, säger John Tzanos, akutsamordnare i Batil-lägret. Människor är utmattade och hungriga. De svagaste barnen dör av undernäring eller sjukdomar. Våra medicinska team jobbar dygnet runt i desperata förhållanden för att försöka rädda liv.

Fler än 170 000 flyktingar har gjort den svåra resan över gränsen till Sydsudan för att undkomma konflikter och matbrist i regionerna Blue Nile och Södra Kordofan i Sudan. Många har fått gå i veckor och har kommit till flyktinglägren i ett extremt svagt och sårbart skick. De dåliga levnadsförhållandena i lägren Yida och Batil får förödande konsekvenser för dessa människors hälsa.

De senaste undersökningarna ger information om hälsostatusen i lägren under juni och juli, och siffrorna är skrämmande. Läkare Utan Gränsers team fruktar dock att dödligheten de senaste veckorna är ännu högre. De 1200 barn som tagits om hand av organisationen i Yida-lägret på grund av allvarlig undernäring är troligen bara toppen på isberget.

Ytterligare en försvårande faktor är den pågående regnperioden som orsakar stora problem med försörjning av vatten och sanitet. Brist på rent vatten och latriner utgör en allvarlig risk för spridning av vattenburna sjukdomar och regnen gör områdena svårtillgängliga.

– Vissa vägar har skurits av nu när regnperioden har börjat. Vi befinner oss i ett träsk och det är mycket svårt att nå fram till lägren med hjälpsändningar, säger John Tzanos. Men det går och alla humanitära aktörer måste mobilisera sina resurser nu.

Läkare Utan Gränser har en massiv hjälpinsats i alla fyra flyktingläger i Upper Nile och Unite State där organisationen är den huvudsakliga vårdgivaren. I Yida-lägret har antalet vårdplatser fördubblats för att möjliggöra behandling av det ökande antalet svårt sjuka patienter. Totalt i de fyra flyktinglägren i Sydsudan har Läkare Utan Gränser mer än 180 internationella medarbetare och skickar hela tiden förstärkningar för att klara de massiva vårdbehoven.

Läkare Utan Gränser
Gjörwellsgatan 28, 4 tr / Box 34 048
100 26 Stockholm

Läs mer på hemsidan; http://www.lakareutangranser.se/