Ramhultafallet680
Foto; Martin Schild

KÄLLA; Länsstyrelsen, Västra Götaland

Ramhultafallet är ett uppskattat mål för utflykter. Vid fallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn.

Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är Ramhultafallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern. Ramhultafallet är ett uppskattat mål för utflykter. Vid fallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 km längs sjön Lygnerns nordvästsida.

Det sägs att gränsen mellan Danmark och Sverige en gång gick i ”rafna”, det vill säga Ramnån. Detta enligt kung Waldemar den andres jordebok från 1200-talet. I naturreservatet finns även fornlämningar i form av två stensättningar.

Rik flora

Ramhultafallet är ett skogsreservat och skogen i området är mestadels cirka 150 år. Ek dominerar men det finns också mycket asp och gammal tall. Vid strandkanten växer klibbal. Floran av kärlväxter, svampar och kryptogamer är artrik. Om våren kan du njuta av blåsippor, vitsippor och gullpudra. Mussellav, ekskinn, trollsmultron och västkustros tillhör de ovanligare arterna i området.

Marken är starkt kuperad och bitvis svårtillgänglig. Här finns tvärbranta stup och sluttningar ned mot Lygnern. I den norra delen av naturreservatet är det lite mindre brant och här finns det en gammal inäga med en igenväxande övergiven åker och en höjd med vidkroniga ekar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ramhultafallet men tänk på att det inte är tillåtet att framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på tillfartsvägen, elda annat än på anvisade platser enligt skötselplanen, störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar, plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp, medföra okopplad hund utom i samband med jakt, uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 1997

Areal: ca 26 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Mark

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Stort tack till Martin Schild för lånet av bilden!