Prisma Västra Götaland – ny samverkansplattform för att stärka industrisamhällets kulturarv. Sedan årsskiftet finns en ny långsiktig samverkansplattform mellan flera parter och aktörer om ett fortsatt gemensamt arbete för att stärka och lyfta industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland.

Från och med 2017 finns en ny samverkansplattform kring industrisamhällets kulturarv i västra Götaland som heter Prisma Västra Götaland. Prisma Västra Götaland tar vid där projektet Industrimuseum Västra Götaland (IMVG) avslutades 2016. Då skrevs det en ny överenskommelse mellan regionala, kommunala och idéburna aktörer om en fortsatt långsiktig samverkan genom att:

  • Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor.
  • Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.
  • Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.
  • Samverkan Prisma Västra Götaland organiseras i några arbetsgrupper och omfattar en rad frågor kring samverkan, gemensamma aktiviteter och den gemensamma webbplatsen www.prismavg.se.

Målsättningarna med utvecklingsprojektet IMVG var att skapa en samverkansplattform för fortsatt arbete, ta fram en målbild för hur dessa tillsammans skall arbeta med industrisamhällets kulturarv och skapa en gemensam webbplattform. Det har vi uppnått – nu börjar arbetet. Det känns mycket bra att vi hittat en fungerande samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Den samverkan är nödvändig för att utveckla kulturarvet i Västra Götaland, säger Björn Ohlén, projektledare och utvecklare i Västarvet.

Parterna som står bakom Prisma Västra Götaland är Västarvet, Innovatum, NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Göteborgs stad kulturförvaltning, de kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet/ Landsarkivet i Göteborg.

Platser, människor och berättelser

Ett viktigt led i samverkansplattformen är att erbjuda gemensam kompetensutveckling, särskilt inom hur vi kommunicerar industrisamhällets kulturarv och skapar förutsättningar för attraktiv och hållbar turismutveckling. Under 2017 arrangeras en serie seminarier under rubriken Platser, människor och berättelser som genom olika perspektiv syftar till att tillgängliggöra kunskapen om det industriella kulturarvet genom berättelser, sammanhang och olika plattformar.

CHRISTA – hållbar turism ur ett europeiskt perspektiv

Satsningen på turism sker inom ramen av interreg-projektet CHRISTA. Syftet med CHRISTA är att stärka den hållbara besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland. Genom att delta i ett europeiskt nätverk med åtta andra regioner runt om i Europa gör att vi kan utbyta erfarenheter, skapa samarbeten och inspireras av varandra. Den sjätte februari, arrangeras årets första seminarium där representanter från ett antal industrihistoriska besöksmål kommer att arbeta kring en gemensam berättelse som förhoppningsvis skall locka utländska besökare till dessa hundratals industrihistoriska besöksmål som finns runt om i regionen från Fengersfors i norr till Rydal i söder och Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand till Forsvik vid Vättern.

Utvecklingen av dessa besöksmål sker i samverkan med Turistrådet Västsverige.