Foto: Johansson/Shutterstock

Flera kommuner underlättar redan för sina invånare genom att satsa på gång- och cykelleder. Men i nya SEI-rapporten uppmanas också kommuntjänstemännen själva att minska bilresor i jobbet till förmån för gång, cykling och allmänna kommunikationer.

–”Lokalpolitiker har en mycket viktig roll i att driva på utvecklingen för att minska klimatutsläppen. De kan förändra i den egna verksamheten och även påverka kommunen i sin helhet. Det finns flera olika styrmedel och åtgärder som kan genomföras, särskilt när det gäller transporter och livsmedel”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.

Kommunerna står för den största andelen av Sveriges offentliga upphandlingar. År 2015 uppgick de till 642 miljarder kronor totalt i landet, vilket motsvarar en dryg sjättedel av BNP. Eftersom kommunerna har möjlighet att ställa genomgripande hållbarhetskrav, kan krav som ställs i upphandlingar spela stor roll för att minska de nationella utsläppen, enligt SEI-rapporten.

Det finns förslag från nationell nivå att ge kommunerna mer självbestämmande när det gäller rätten att införa och ta del av intäkterna från trängselskatter eller p-avgifter. I rapporten framgår också att fler styrmedel och åtgärder behövs för att minska utsläppen, exempelvis att etablera lokala, konsumtionsbaserade mål inklusive uppföljning.

–”Vi föreslår att regeringen ger kommunerna stöd att sätta egna utsläppsmål baserade på varje kommuns konsumtion för perioden fram till 2030 samt till 2045. Staten bör även fortsätta att stödja utbyggnaden av kollektivtrafik i kommunerna, säger Ola Hansén, klimatexpert, Världsnaturfonden WWF.

Ett område där kommunerna själva har stort inflytande och kan påverka är transportutsläppen, genom smartare samhällsplanering och via översiktsplaner. Det handlar exempelvis om vilka krav man ställer vid nybyggnationer och på infrastruktur. SEI-rapporten visar även att flera kommuner har en uttalad ambition att underlätta för gång- cykel- och kollektivtrafik som ett sätt att minska biltrafiken. Att i kommunens egna verksamhet minska tjänstepersoners flygresor, fasa ut fossilbränsledrivna fordon och minska användningen av bilar till förmån för cykel- och kollektivtrafik är också viktiga åtgärder.


Foto: Shutterstock

–”Den kommunala beslutsnivån är väldigt viktig för att skapa ett mer transportsnålt samhälle, dels genom att stimulera beteendeförändringar, dels genom bra samhällsplanering. En kommun kan även underlätta övergång till mer klimatvänliga bilar, exempelvis genom att bygga laddplatser för el och biogas”, fortsätter Ola Hansén.

SEI-rapporten visar också att livsmedel i kommunala verksamheter orsakar betydande klimatutsläpp. Stora utsläppsvinster är möjliga när kommunerna ställer krav på matens klimatpåverkan inom den egna förvaltningen, förskola, skola och äldreomsorg.

DETTA KAN KOMMUNERNA GÖRA;

WWF:s prioriterade styrmedel och åtgärder för en hållbar konsumtion på lokal nivå, baserade på SEI rapporten:

Ge kommunerna stöd att etablera konsumtionsbaserade utsläppsmål och uppföljningsmått för perioden fram till 2030 samt till 2045.
Ge Sveriges kommuner i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna ta fram tidsatta handlingsplaner för hur omställningen mot hållbara konsumtionsmönster ska ske på lokal nivå.
Skapa förutsättningar för de kommuner som är ledande inom klimatarbetet att inspirera och stödja de som inte kommit lika långt på vägen.
WWF:s exempel på hur kommunerna kan minska sin klimatpåverkan, baserade på SEI-rapporten:

1. Transporter i den egna verksamheten:

Minska kommunens användning av bilar till förmån för cykel och kollektivtrafik.
Investera i el-cykelpool och fossilfria bilpooler för kommunens verksamhet.
Ställ krav på klimatsmarta transporter i upphandlingar.
Samordna varutransporter och använd om möjligt järnväg för tunga godstransporter.

2. Transporter för alla i kommunen:

Använd översiktsplanen som ett instrument för att minska behovet av transporter.
Planera för och investera i utökad gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
Uppmuntra till att cykel- och bilpooler startas.
Investera i infrastruktur för el- och/eller biogasdrivna fordon.
Undersök möjligheten att minska antalet parkeringsplatser per bostad.

3. Livsmedel i den egna verksamheten:

Ställ skarpa krav i upphandlingar utifrån matens klimatpåverkan när kommunen köper in/upphandlar livsmedel till äldreomsorg, förskola och skola.
Starta informationskampanjer för att minska matsvinn.
Främja livsmedel med låg klimat- och miljöpåverkan i skolor och äldreboenden.
Investera i miljöcertifiering av de kommunala måltidsverksamheterna som ett sätt att se till att livsmedelskonsumtionen är långsiktigt hållbar utifrån flera aspekter.
Bevara odlingsmark inom kommunerna för att trygga den lokala livsmedelsproduktionen.

För frågor, kontakta:
Ola Hansén, klimatexpert WWF,  ola.hansen@wwf.se, 0702-808033
Nina Schmieder pressekreterare WWF, nina.schmieder@wwf.se, 0735-862622