Varje dag går miljoner kvinnor i timmar för att hämta vatten. Foto: WaterAid/Guilhem Alandry

Under mars genomförde WaterAid kampanjen March for Water där människor i Sverige gick för rent vatten. Genom kampanjen uppmärksammades att miljoner kvinnor varje dag går i timmar efter vatten, vilket försämrar deras möjlighet till arbete och utbildning. Totalt gicks 23 miljoner steg, eller 1 620 mil, för rent vatten i mars.

Varje dag går miljoner flickor och kvinnor i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. Att hämta vatten tar så mycket tid att de inte hinner gå i skolan eller arbeta. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

Brist på rent vatten drabbar kvinnor värre än män. För att uppmärksamma detta jämställdhetsproblem genomförde WaterAid i mars kampanjen March for Water, som uppmanade människor i Sverige att gå för rent vatten.

Totalt under kampanjen registrerades 23 141 189 steg, vilket innebär över 1 620 mil, lika långt som till Moçambique och tillbaka!

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

Rent vatten är avgörande för kvinnors möjligheter i livet, och genom att gå för rent vatten har många människor i Sverige visat att det är en fråga som måste tas på allvar. Vi på WaterAid vet att en värld där alla människor har rent vatten är möjlig, men vi kan bara nå dit om fler engagerar sig och bidrar. Jag vill därför tacka alla som har gått för rent vatten i mars, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Kronprinsessan Victoria uppmärksammade Världsvattendagen med WaterAid

Kronprinsessan Victoria har sedan 2011 verkat som WaterAid Sveriges beskyddare, och på Världsvattendagen 22 mars uppmärksammade hon att miljoner kvinnor varje dag bär vatten långa sträckor eftersom det saknas i närområdet. Tillsammans med WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen fyllde Kronprinsessan dunkar med vatten i Brunnsviken i Stockholm och bar dem genom Hagaparken.

Så arbetar WaterAid

Efter­som flickor och kvin­nor ofta är särskilt ut­satta när det saknas rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien in­nebär Wa­t­erAids ar­bete för att öka till­gån­gen till detta att kvin­nors liv och möj­ligheter för­bät­tras. Wa­t­erAids ar­bete har också ofta ett ex­tra fokus på toalet­ter, vat­ten och hy­gien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna ut­bilda sig och kvin­nor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av in­fek­tioner.

Utöver det ar­be­tar Wa­t­erAid också ak­tivt för att stärka kvin­nors rät­tigheter genom att i ar­betet med att ex­em­pelvis borra brun­nar och bygga toalet­ter ut­bilda och mo­bilis­era kvin­nor. Genom att kvinno­grup­per får ans­varet för att ut­forma, genom­föra och un­der­hålla pro­jekt ökar de­ras ekonomiska möj­ligheter, självständighet och in­fly­tande i samhäl­let. Wa­t­erAids ar­bete för att för­bät­tra till­gån­gen till rent vat­ten och toalet­ter bidrar alltså också till att stärka kvin­nors egen­makt och för­bät­tra de­ras möj­lighet att ta sig ur fat­tig­dom.


Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag. 844 miljoner människor saknar rent vatten.
Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet. Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.

Se filmen om kvinnors rättigheter!
https://youtu.be/9O_GQtPtfHk