Inom ramen för Visit Umeås projekt Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregion har en modell för klimatanpassningsanalys av cykelleder tagits fram. Det är den första i sitt slag för leder i Sverige.

Bilden; Foto/Källa; Philip Avesand/Visit Umeå

I december 2019 beviljades Visit Umeå AB medel från Tillväxtverket för att genomföra projektet Nedre Vindelälven Juhtatdahka – ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen. Projektet genomfördes januari t o m oktober 2020, med målet att utveckla cyklingen inom biosfärsområdet Vindelälven Juhtatdahka utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen av cyklingen ska gynna alla parter och ta hänsyn till boende, markägare och natur, liksom hänsyn till besökarens behov.

Det långsiktiga målet med projektet är att skapa en sammanhållen cykeldestination i Umeåregionen och i övriga delar av Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde, för att på så sätt attrahera nationella och internationella besökare, som bidrar till hållbar tillväxt i hela regionen.

Det nyss avslutade cykelprojektet var ett av de projekt som beviljades medel från Tillväxtverket med stöd av regeringens beslut (N2019/02257/RTL) om att stärka besöksnäringen i landsbygderna, bland annat genom att främja den strategiska utvecklingen och samverkan mellan aktörerna inom naturturism. Alla projekt som genomfördes behövde också lämna in en analys. I samband med detta valde Visit Umeå att göra en fördjupad analys, som resulterade i en modell för klimatanpassningsanalys av cykelleder. Umeåbaserade konsultföretaget Esam, som är specialiserade på hållbarhetsarbete, anlitades för att utföra denna fördjupade analys.

Klimatanpassningsanalys – ett led i viktigt hållbarhetsarbet

Sedan 2015 har Visit Umeå haft hållbarhet i fokus i sitt destinationsutvecklingsarbete. Det senaste ledet i detta arbete är medlemskap i det globala nätverket Global Destination Sustainability Movement, GDSM. De benchmarking och uppföljningsverktyg som erbjuds inom nätverket hjälper besöksdestinationer världen över att identifiera sina styrkor och svagheter baserat på de Globala målen.

Med Visit Umeås fokus på hållbarhet blev det också en viktig och naturlig del att koppla det nyligen avslutade cykelprojektet till de av FN antagna Globala målen. Detta resulterade i den klimatanpassningsanalys som inom projektets ramar genomfördes på både befintliga och utvecklingsbara ledstråk för cykling längs Vindelälven Juhtatdahka.

Klimatanpassningsanalysen har inte bara genomförts i den egna destinationen, utan den har också utvecklats till en tydlig arbetsmodell, som nu kan spridas vidare till andra organisationer, ledförvaltare och destinationer. Inom Västerbottens län kommer detta ske bland annat i samarbete med friluftssamordnare vid Länsstyrelsen i Västerbotten, som årligen sammankallar friluftsfolk och ledförvaltare i länet.

”Att klimatanalyser blir allt viktigare har vi i Umeå fått uppleva inte minst den senaste tiden, när vi drabbats av svåra översvämningar och kollapsade vägar till följd av ihållande höstregn. Denna typ av händelser kan vi förvänta oss mer av i framtiden och också se till att vara beredda på. När det gäller utvecklingen av leder innebär detta att man behöver titta på riskområden för exempelvis översvämningar och hur man kan förebygga extra kostnader till följd av detta”, säger Sirpa Kärki, destinationsutvecklare på Visit Umeå.

Modellen presenteras nu för SKR

Den arbetsmodell för klimatanpassningsanalys av cykelleder som tagits fram ger inga svar på hur ett område eller del av en led kan klimatanpassas. Däremot ställer modellen relevanta frågor och hänvisar till rätt digitala resurser för att personer med god kännedom om området ska kunna uppfatta risker och göra en bedömning av påverkan på ledinfrastrukturen samt vilken åtgärd som är mest rimlig.

Genom att dela med sig av denna modell vill Visit Umeå bidra till en mer hållbar besöksnäring. Inte bara i Umeåregionen, utan i hela riket. Därför kommer Visit Umeå att delta på Sveriges Kommuner och Regioners årliga konferens Besöksnäringen på agendan den 25 november. Där kommer Sirpa Kärki från Visit Umeå och Lars Bolling från Esam att presentera den Sverigeunika modellen för klimatanpassningsanalys av cykelleder i ett offentligt sammanhang.

”Det känns otroligt viktigt och givande att få dela med oss av dessa kunskaper. Att arbeta hållbart handlar ju inte bara om att själv göra rätt, utan också om att ta ansvar för och bidra till att andra gör rätt. Jag är övertygad om att vår arbetsmodell kommer kunna hjälpa många destinationer att utveckla sin ledinfrastruktur både långsiktigt och hållbart”, säger Sirpa Kärki på Visit Umeå.

Om Visit Umeå
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska utbud mot prioriterade och relevanta målgrupper. Målsättningen är att driva fler inresande privat-, grupp- och mötesresenärer till destinationen. Destinationsbolaget arbetar också med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeå centrum mot prioriterade målgrupper för att driva fler besökare till centrum och bidra till en attraktiv och levande stadskärna. Bolaget ägs gemensamt av företag inom besöksnäring, mötesindustri, handel, fastighetsbolag och Umeå kommun.

RELEVANTA LÄNKAR   (Öppnas i ett nytt fönster)
Visit Umeå
Umeå Kommun

Text; Destinationsbolaget Visit Umeå
Bild; Philip Avesand/Visit Umeå