Ny forskningsgranskning visar:  Högt innehåll av vitamin D, selen, omega-3
Statliga RISE Research Institutes of Sweden har gjort en vetenskaplig sammanställning kring hälsoaspekter av odlad lax på uppdrag av Fiskbranschens Riksförbund. Syftet med rapporten är bland annat att ge en aktuell bild av forskningsläget kring nytta och eventuella hälsorisker med att äta odlad lax. Rapporten visar att odlad lax är ett näringsrikt livsmedel som kopplas till flera positiva hälsoeffekter medan halterna av oönskade ämnen är låga.

Foto; Johan Wildhagen

Vitamin D, selen, omega-3 och jod är fyra viktiga näringsämnen som vi i Sverige generellt behöver mer av och som man får från odlad lax. Rapporten slår även fast att halterna av oönskade ämnen ligger långt under gränsvärdena.

– ”Vår genomgång av forskningsläget visar att odlad lax har ett högt innehåll av flera näringsämnen som kopplas till positiva hälsoeffekter och som många svenskar äter mindre än rekommenderat av. Samtidigt kan vi konstatera att innehållet av oönskade ämnen i odlad lax, så som dioxiner, tungmetaller, antibiotika och pesticider ligger långt under respektive gränsvärde”, säger Elinor Hallström, forskare vid RISE och en av rapportens författare.

Det finns många dokumenterade hälsofördelar med att äta fisk och annan sjömat. Forskningen visar att sjömat ofta ingår i hälsosamma kostmönster som förknippas med minskad sjukdomsrisk. Fiskkonsumtion har kopplats till bland annat minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer.

Odlad lax bidrar med flera betydelsefulla näringsämnen i den svenska kosten. Baserat på EU:s villkor för näringspåståenden har odlad lax ett högt innehåll av omega-3-fettsyror, vitamin D och selen. Alla tre näringsämnen har positiva effekter för hälsan. Exempelvis bedöms ett lågt intag av omega-3 fettsyror vara en av de tio främsta kostrelaterade riskfaktorerna med störst inverkan på sjukdom och för tidig död.

– ”Vi som arbetar med sjömat vet att fisk gör dig frisk. Samtidigt äter enbart en av tre svenskar fisk enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Med RISE:s gedigna rapport som grund hoppas vi att fler svenskar får upp ögonen för hur nyttig odlad lax är och att det resulterar i ännu mer lax på svenska tallrikar”, säger Krishan Kent, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund.

Sjunkande halter av oönskade ämnen i odlad lax
Det florerar en rad missuppfattningar om odlad lax varav vissa handlar om att odlad lax innehåller höga halter av oönskade ämnen. Användningen av antibiotika i norska laxodlingar är lägst bland all djurproduktion i Europa.

Rapporten från RISE slår även fast att odlad lax innehåller mycket låga halter av alla tungmetaller och att nivåerna för dioxiner och PCB ligger långt under gränsvärdena.

– ”Halterna av både oönskade ämnen och omega-3-fettsyror har minskat i takt med att andelen fiskmjöl och fiskolja i fodret sjunkit. Men innehållet av omega-3-fettsyror i odlad lax är fortfarande högt jämfört med många andra livsmedel”, säger Elinor Hallström.

Om Fiskbranschens Riksförbund
Fiskbranschens Riksförbund representerar hela kedjan av de blå näringarna. Från fiskare till förädlare och grossister till återförsäljare. Vi driver branschens frågor och samverkar med myndigheter och andra intressenter för en hållbar blå livsmedelskedja. Fiskbranschens Riksförbund representerar över 165 företag inom sjömat med mer än 17,8 miljarder kronor i årlig omsättning och 5 000 anställda. Medlemmarna är både enskilda företag och organisationer. För att vara medlem i Fiskbranschens Riksförbund måste man uppfylla förbundets uppfattning om god sed och sunt affärsmässigt uppträdande samt följa föreningens riktlinjer och andra uppställda regler.

Om RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Vi består av flera organisationer som verkar för en hållbar blå näring från hav till bord.

De viktigaste frågorna vi driver är:

  • Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för branschen
  • Ökad konsumtion av nyttig och god sjömat
  • Ökad användning av sjömat i den offentliga måltiden
  • Att synliggöra den blå livsmedelskedjans värde för Sverige
  • En effektiv och hållbar lagstiftning som ska gynna såväl branschen som konsumenter och andra berörda
  • Att arbeta för en konkurrenskraftig tillförsel av råvaror för en lönsam och attraktiv näring
  • Samverkan med organisationer, myndigheter samt intressenter inom och utom branschens är avgörande för en hållbar utveckling samt för att tillgodose medlemmarnas intressen

 

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Sjömatsfrämjandet
Matfiskodlarna
Insjöfiskarena
Svenska Fiskhandelsförbundet
Fiskbranschens Riksförbund

info